Odjet studovat do zahraničí na určitou dobu je pro mladé studenty velmi náročné, neboť musí čelit neznámému prostředí, cizímu jazyku a kultuře.  O to obtížnější je to pro studenty se zdravotním postižením. Proto existuje projekt ExchangeAbility, který byl vytvořen pod záštitou ESN.
Důvod byl takový, aby naše organizace byla přístupná i pro studenty se zdravotním postižením. 

Cíle projektu
Projekt má dvojí cíl, který lze shrnout takto:
1) Poukázat na ESN jako na přístupnější organizaci pro zdravotně postižené na všech úrovních její činnosti. To znamená, poskytnutí podmínek a možností pro zdravotně postižené studenty, tak aby se aktivně podíleli na práci s mezinárodními studenty a tedy těžit z výměnných programů na svých domácích univerzitách.

2) Zvýšit počet studentů, které mají nějaké zdravotní znevýhodnění, aby s jedním z těchto programů vyrazili do světa. Dlouhodobá vize projektu je podpora příležitosti odcestovat za studiem do zahraničí. ExchangeAbility také spolupracuje s ESN sekcemi, univerzitami a organizacemi, které jsou odborníky v této oblasti, aby vytvořili co nejlepší podmínky pro handicapované studenty během jejich studia v zahraničí.

Pro více informací navštivte web www.exchangeability.eu

 

Going to study abroad for a period of time is a challenging time for young people, as they are facing an unfamiliar environment, a new language and culture to name but a few things. In addition, it can be more even more difficult for students with disabilities who may face inaccessible environments or disability-related stereotypes. As recognition of such challenges, ESN developed the ExchangeAbility project to make our organisation accessible for students with disabilities, to help remove obstacles to participation in exchange and promote the opportunities available. 

Aims of the project 

The project has dual aims that can be summarised as: 

1) Making ESN a more accessible association for disabled students at all the levels of its activities. This means that ESN wants to provide the conditions and opportunities for the disabled students to actively be involved in the work with international students and therefore to benefit from the exchange programmes at their home universities. 

2) Increasing the number of students with disabilities going on exchange. The long-term vision of the project is to promote the opportunities and support offered for students with disabilities to study abroad. Also, ExchangeAbility works with ESN sections, HEIs and organisations that are experts in the field to create the best conditions possible for disabled students during their stay abroad.* 

For more information check the website http://www.exchangeability.eu

*All information are taken from official website about ExchangeAbility project www.exchangeability.eu 

 

 

MapAbilityNaše univerzita je díky ESN Usti na mapě přístupnosti v projektu MapAbility!

Thanks to ESN Usti, you can find our university on the map of accessibility of the project MapAbility