International Dinner

EN

In the middle of this semester, there will be an event called International Dinner. Do you wonder what is it about? During this event, guests will have the opportunity to experience culture, habits, traditions and probably most importantly – traditional meals and drinks of these countries.

In order to show you how exactly such an event can look like, we will start with CZECH DINNER!  You can look forward to Czech food, drinks, traditions, and white/blue/red flood. So brace yourselves and get ready for an event you simply cannot miss!

CZ

V polovině tohoto semestru se bude konat akce s názvem International Dinner. Zajímá vás, o co jde? Během této akce budou mít hosté možnost poznat kulturu, zvyky, tradice a asi to nejdůležitější - tradiční jídla a nápoje těchto zemí.

Abychom vám ukázali, jak přesně může taková akce vypadat, začneme ČESKOU VEČEŘÍ! Můžete se těšit na česká jídla, nápoje, tradice a bílou/modrou/červenou záplavu. Tak se připravte a připravte se na událost, kterou si prostě nemůžete nechat ujít!

Pub quiz

EN

Pub Quiz is a kind of activity when you go to the pub, make a team with your friends and answer tricky questions to win some cool prize and an even cooler prize for the best team at the end of the semester.
So basically you will leave pub smarter...and that´s awesome right?

Don´t worry if you are not a scientist, topics of questions are from various part of a life from philosophy through technology to celebrities. And what is more, you are playing on a team, so more people = more brains = more fun.

RULES: Make a team 4-6 people and write us a name of your team. Your team will get points for one round (winners win a price), next round you will get other points. Team with the most points at the end of the game will win a special price! Max one Czech buddy can join the team!

CZ

Hospodský kvíz je druh aktivity, kdy jdete do hospody, vytvoříte s přáteli tým a odpovídáte na záludné otázky, abyste vyhráli nějakou skvělou cenu a ještě skvělejší cenu pro nejlepší tým na konci semestru.
Takže v podstatě budete z hospody odcházet chytřejší... a to je přece super, ne?

Nebojte se, pokud nejste vědec, témata otázek jsou z různých oblastí života od filozofie přes techniku až po celebrity. A navíc hrajete v týmu, takže více lidí = více mozků = více zábavy.

PRAVIDLA: Vytvořte tým 4-6 lidí a napište nám název svého týmu. Váš tým získá body za jedno kolo (vítězové vyhrávají ceny), v dalším kole získáte další body. Tým, který bude mít na konci hry nejvíce bodů, vyhraje speciální cenu! Do týmu se může zapojit maximálně jeden český kamarád!

Sports

EN

Our foreign students have a great opportunity in the form of their accommodation being very close to the University sports complex. We are very well aware of this fact, and therefore we regularly organize various sports events. Regular events include volleyball, basketball, climbing wall or box. However, for those who are interested, we also organize for example a table football tournament.

CZ

Naši zahraniční studenti mají obrovskou příležitost v podobě ubytování velice blízko univerzitního sportovního areálu. My jsme si toho velice dobře vědomi, a proto pravidelně organizujeme různá sportovní klání. Mezi ty, které se pravidelně opakují, patří například volejbal, basketball, horolezecká stěna, či box. Pro zájemce však také organizujeme turnaj ve stolním fotbalu.

Trips

EN

Embark on a memorable Erasmus adventure with us! Throughout your stay, we have exciting trips planned that will introduce you to the charm of both our vibrant city and the serene beauty of the surrounding nature. Get ready to explore and create lasting memories!

CZ

Vydejte se s námi na nezapomenutelné dobrodružství Erasmu! Po celou dobu pobytu pro vás máme naplánované vzrušující výlety, které vám představí kouzlo našeho pulzujícího města i klidnou krásu okolní přírody. Připravte se na objevování a vytváření trvalých vzpomínek!

Parties

EN

Themed parties are typical for every semester. In addition to their specificity, they are also typical for their uniqueness. These are events that take place only once per year due to the fact that these parties follow certain days on the calendar. Our most famous themed parties include Halloween party, which was also repeatedly considered to be one of the best. We also organize for example Christmas party or St. Patrick’s Day.

CZ

Pro každý semestr jsou typické tzv. tematické párty. Kromě specifického ztvárnění, je pro tyto události typická také jedinečnost. Jedná se o program, který se většinou uskutečňuje pouze jednou za akademický rok, vzhledem k návaznosti na určité dny v roce. Mezi naše nejznámější tematické párty patří například Halloween, který zároveň opakovaně patří mezi nejoblíbenější. Dále pořádáme například také tzv. Vánoční párty, či Sv. Patrika.